آرشیو برچسب: FoldiMate

ربات FoldiMate که لباس های شما را مرتب تا می زند؟

ربات FoldiMate

ربات FoldiMate رباتی است  که می تواند  لباس های شما را مرتب تا کند . ربات ها وسایلی هستند که اختراع می شوند تا زندگی را برای انسان ساده تر کنند اما این ساده کردن قرار است تا کجا پیش برود . ربات FoldiMate  اختراع شده تا لباس ها را ...

متن کامل »